Zakon o detektivskoj delatnosti

Zakonske odredbe

Novčanom kaznom od 500.000 do 2.000.000 dinara, kazniće se za prekršaj  pravno lice: ako obavlja detektivsku delatnost, a nema licencu za obavljanje detektivske delatnosti izdatu od strane Ministarstva ili za vršenje detektivskih poslova angažuje fizičko lice bez licence.

Član 6 (licenca)

Licenca za vršenje detektivskih poslova može se izdati fizičkom licu:
1) koje je državljanin Republike Srbije;
1a) koje ima prijavljeno prebivalište na teritoriji Republike Srbije;
2) koje ima najmanje stečeno visoko obrazovanje na studijama prvog stepena (osnovne akademske studije i osnovne strukovne studije), odnosno na studijama u trajanju do tri godine;
3) koje je prošlo odgovarajuću bezbednosnu proveru;
4) koje je psihofizički sposobno za obavljanje detektivskih poslova, što dokazuje lekarskim uverenjem nadležne zdravstvene ustanove;
5) koje je savladalo program obuke i osposobljavanja za vršenje detektivskih poslova;
6) koje je položilo stručni ispit za detektiva pred komisijom Ministarstva.
Smatra se da lice koje ima pet godina radnog iskustva na poslovima ovlašćenog policijskog službenika, poslovima odbrane, bezbednosno-obaveštajnim, na sudijskoj i tužilačkoj funkciji, kao i na stručnim poslovima u sudu ili javnom tužilaštvu, ispunjava uslov iz stava 1. tačka 5) ovog člana

ČLAN 10 (OBRADA PODATAKA)

Pravno lice za detektivsku delatnost i preduzetnik za detektivsku delatnost, odnosno detektiv može obrađivati podatke o:
1) nestalim licima ili licima koja se kriju u cilju izbegavanja krivičnog, prekršajnog ili drugog gonjenja;
2) licima koja su korisniku usluge prouzrokovala štetu, ako su ispunjeni zakonom utvrđeni uslovi odgovornosti za štetu;
3) licima koja anonimno i protivpravno postupaju prema korisniku usluge, sa ili bez izazivanja štetnih posledica;
4) predmetima koji su izgubljeni ili ukradeni;
5) uspešnosti poslovanja pravnih lica i preduzetnika;
6) zaštiti intelektualne i industrijske svojine;
7) kandidatima za zapošljavanje – i to one podatke za čije prikupljanje je ovlašćen poslodavac, uz pisani pristanak kandidata;
8) krivičnim delima koja se gone po privatnoj tužbi i o učiniocima ovih krivičnih dela;
9) povredama radnih obaveza ili radne discipline.

ČLAN 12 (UGOVOR)

Detektivska delatnost, odnosno detektivski poslovi mogu se vršiti samo na osnovu i u okviru ugovora zaključenog u pisanoj formi između pravnog lica za detektivsku delatnost, odnosno preduzetnika za detektivsku delatnost i korisnika usluga.
Ugovor iz stava 1. ovog člana, pored ostalog, mora da sadrži:
1) jasno određenu svrhu obrade podataka sa obrazloženjem;
2) izvore prikupljanja podataka – od lica na koje se odnose, od organa koji su zakonom ovlašćeni za njihovo prikupljanje, odnosno od drugih lica;
3) način korišćenja podataka;
4) vrstu i stepen tajnosti podataka;
5) rok čuvanja i upotrebe podataka;
6) mere zaštite podataka.
Nakon zaključenja ugovora korisnik usluga daje pravnom licu za detektivsku delatnost, odnosno preduzetniku za detektivsku delatnost pisano ovlašćenje za vršenje ugovorenih usluga.
Pravno lice za detektivsku delatnost, odnosno preduzetnik za detektivsku delatnost dužan je da odbije zaključenje ugovora o pružanju usluge ako se zahtev korisnika usluge odnosi na vršenje poslova koji nisu u njegovoj nadležnosti, kada se traži obrada podataka koji se ne smeju obrađivati i kada je vršenje tih usluga suprotno interesima drugih korisnika usluga sa kojima već ima zaključen ugovor, drugim zakonima i javnom moralu.

ČLAN 13 (LEGITIMACIJA)

Detektiv prilikom vršenja poslova mora nositi legitimaciju i ovlašćenje za vršenje ugovorenih usluga koje mu je dao korisnik usluga, i dati ih na uvid ovlašćenim policijskim službenicima na njihov zahtev.
Detektivsku legitimaciju izdaje Ministarstvo, na zahtev pravnog lica za detektivsku delatnost ili preduzetnika za detektivsku delatnost.
Zahtev se podnosi nadležnoj policijskoj upravi najkasnije u roku od 15 dana od dana zasnivanja radnog odnosa sa detektivom, odnosno od dana obaveštavanja o licenci koja se izdaje preduzetniku koji samostalno obavlja detektivsku delatnost.
Detektiv je dužan da vrati legitimaciju Ministarstvu u roku od osam dana od:
1) dana prestanka radnog odnosa;
2) dana raspoređivanja na drugo radno mesto bez primene ovlašćenja;
3) dana prestanka važenja licence odnosno obaveštavanja o rešenju o oduzimanju licence;
4) dana brisanja preduzetnika iz registra privrednih subjekata.
Pravno lice i preduzetnik za detektivsku delatnost dužni su da, u roku od osam dana od dana nastupanja okolnosti iz stava 4. tač. 1), 2) i 4) ovog člana obaveste nadležnu policijsku upravu.

ČLAN 16 (VATRENO ORUŽJE)

Detektiv može prilikom vršenja poslova da upotrebi fizičku snagu, gasni sprej i vatreno oružje isključivo u svrhu zaštite sopstvenog života i telesnog integriteta, samo ako na drugi način ne može da odbije istovremeni neposredni protivpravni napad.
Prilikom upotrebe ovlašćenja iz stava 1. ovog člana, detektiv je dužan da se pridržava principa zakonitosti, proporcionalnosti i da deluje sa što manje štetnih posledica po lice.
Detektiv je dužan da pruži prvu pomoć licu koje je povredio upotrebom fizičke snage, gasnog spreja i vatrenog oružja, kao i da o povredi odmah obavesti lekarsku službu.
O upotrebi fizičke snage, gasnog spreja i vatrenog oružja, detektiv, pravno lice za detektivsku delatnost ili preduzetnik za detektivsku delatnost odmah obaveštava policiju.
Izveštaj o upotrebi fizičke snage, gasnog spreja i vatrenog oružja detektiv u roku od 12 časova dostavlja odgovornom licu u pravnom licu za detektivsku delatnost odnosno preduzetniku.
Pravno lice za detektivsku delatnost, odnosno preduzetnik za detektivsku delatnost izveštaj o upotrebi fizičke snage, gasnog spreja i vatrenog oružja odmah evidentira u evidenciji koju vodi u skladu sa ovim zakonom i na zahtev je dostavlja policiji ili nadležnom javnom tužiocu.

ČLAN 20 (PRIKUPLJANJE I OBRADA PODATAKA)

Organ državne uprave, pravno lice koje na osnovu javnih ovlašćenja vodi određene evidencije ili drugi rukovaoci zbirkom podataka detektivu, na obrazložen pisani zahtev, daju podatke o:
1) boravištima i prebivalištima lica;
2) vlasnicima motornih vozila i plovila;
3) polisama osiguranja;
4) vlasnicima nepokretnosti;
5) penzijskom i invalidskom osiguranju;
6) podacima iz sudskih spisa u slučajevima kada na to pravo ima korisnik usluga;
7) podacima iz državnih arhiva.
Zahtev za davanje podataka iz stava 1. ovog člana obavezno sadrži:
1) naziv, ime, sedište i adresu pravnog lica i preduzetnika za detektivsku delatnost;
2) vrstu traženih podataka;
3) datum započinjanja obrade, odnosno uspostavljanja zbirke podataka;
4) svrhu obrade (obrazloženje);
5) pravni osnov obrade (ovlašćenje korisnika usluge);
6) naziv, ime, sedište i adresu korisnika usluge.
Organ, pravno lice i drugi rukovaoci iz stava 1. ovog člana dužni su da odbiju davanje podataka koji su, na osnovu propisa o tajnosti podataka, određeni kao tajni.

Call Now ButtonKlikni i pozovi detektiva